فهرست متن دار علوم ششم

صفحه 3 درس اول زنگ علوم آزمایش کنید
صفحه 4 درس اول زنگ علوم کاوشگری
صفحه 6 درس اول زنگ علوم کاوشگری
صفحه 8 درس دوم سرگذشت دفتر من فکرکنید
صفحه 9 درس دوم سرگذشت دفتر من جمع آوری اطلاعات
صفحه 10 درس دوم سرگذشت دفتر من جمع آوری اطلاعات و گفت و گو
صفحه 11 درس دوم سرگذشت دفتر من پرسش متن
صفحه 12 درس دوم سرگذشت دفتر من آزمایش کنید
صفحه 13 درس دوم سرگذشت دفتر من پرسش متن و گفت و گو
صفحه 14 درس دوم سرگذشت دفتر من فعالیت و فکرکنید
صفحه 15 درس دوم سرگذشت دفتر من جمع آوری اطلاعات و کاوشگری
صفحه 16 درس دوم سرگذشت دفتر من فکرکنید،گفت و گو،جمع آوری اطلاعات
صفحه 18 درس سوم کارخانه ی کاغذ سازی پرسش متن
صفحه 19 درس سوم کارخانه ی کاغذ سازی جمع آوری اطلاعات و فکر کنید
صفحه 20 درس سوم کارخانه ی کاغذ سازی آزمایش کنید
صفحه 21 درس سوم کارخانه ی کاغذ سازی
صفحه 22 درس سوم کارخانه ی کاغذ سازی پرسش متن و جمع آوری اطلاعات
صفحه 23 درس سوم کارخانه ی کاغذ سازی آزمایش کنید و جمع آوری اطلاعات
صفحه 24 درس سوم کارخانه ی کاغذ سازی فکرکنید،گفت و گو،جمع آوری اطلاعات
خام
صفحه 26 درس چهارم سفر به اعماق زمین گفت و گو
صفحه 27 درس چهارم سفر به اعماق زمین آزمایش کنید
صفحه 30 درس چهارم سفر به اعماق زمین فکرکنید
صفحه 32 درس پنجم زمین پویا آزمایش کنید
صفحه 33 درس پنجم زمین پویا کاوشگری
صفحه 34 درس پنجم زمین پویا فکرکنید و علم و زندگی
صفحه 35 درس پنجم زمین پویا گفت و گو
صفحه 36 درس پنجم زمین پویا جمع آوری اطلاعات و فعالیت
صفحه 38 درس پنجم زمین پویا جمع اوری اطلاعات،آزمایش کنید،فکرکنید
صفحه 40 درس ششم ورزش و نیرو(1) فعالیت
صفحه 41 درس ششم ورزش و نیرو(1)گفت و گو و فعالیت
صفحه 42 درس ششم ورزش و نیرو(1)فکرکنید،علم و زندگی،پرسش متن
صفحه 43 درس ششم ورزش و نیرو(1)پرسش متن صفحه
صفحه 44 درس ششم ورزش و نیرو(1)فکرکنید و علم و زندگی
صفحه 45 درس ششم ورزش و نیرو(1)آزمایش کنید 
صفحه 46 درس ششم ورزش و نیرو(1)کاوشگری
صفحه 48 درس هفتم ورزش و نیرو (2)گفت و گو
صفحه 49 درس هفتم ورزش و نیرو (2)فکرکنید
صفحه 50 درس هفتم ورزش و نیرو (2)فعالیت
خام
صفحه 51 درس هفتم ورزش و نیرو (2)آزمایش کنید
صفحه 52 درس هفتم ورزش و نیرو (2)آزمایش کنید
صفحه 53 درس هفتم ورزش و نیرو (2)فکرکنید و گفت،گو و جمع آوری اطلاعات
صفحه 54 درس هفتم ورزش و نیرو (2)آزمایش کنید،رسش متن،فکرکنید
صفحه 55 درس هفتم ورزش و نیرو (2)آزمایش کنید و کاوشگری
صفحه 56 درس هفتم ورزش و نیرو (2)فکرکنید
صفحه 57 درس هفتم ورزش و نیرو (2)آزمایش کنید و فکرکنید
صفحه 58 درس هفتم ورزش و نیرو (2)فعالیت
صفحه 60 درس هشتم طرّاحی کنیم و بسازیم گفت و گو
صفحه 61 درس هشتم طرّاحی کنیم و بسازیم کاوشگری
صفحه 62 درس هشتم طرّاحی کنیم و بسازیم
صفحه 64 درس هشتم طرّاحی کنیم و بسازیم کاوشگری
صفحه 66 درس نهم سفرانرژِی آزمایش کنید
صفحه 67 درس نهم سفرانرژِی گفت و گو
صفحه 68 درس نهم سفرانرژِی فکرکنید و کاوشگری
صفحه 69 درس نهم سفرانرژِی کاوشگری و فکرکنید
صفحه 70 درس نهم سفرانرژِی آزمایش و فکرکنید
صفحه 71 درس نهم سفرانرژِی گفت و گو،علم و زندگی،فکر کنید
صفحه 74 درس دهم خیلی کوچک،خیلی بزرگ جمع آوری
خام
صفحه 78 درس دهم خیلی کوچک،خیلی بزرگ گفت و گو
صفحه 80 درس یازدهم شگفتی های برگ آزمایش کنید
صفحه 81 درس یازدهم شگفتی های برگ فکرکنید
صفحه 82 درس یازدهم شگفتی های برگ جمع آوری اطلاعات،گفت و گو،فکرکنید
صفحه 84 درس دوازدهم جنگل برای کیست؟پرسش متن
صفحه 85 درس دوازدهم جنگل برای کیست؟ فکرکنید و پرسش متن
صفحه 87 درس دوازدهم جنگل برای کیست؟کاوشگری
صفحه 89 درس دوازدهم جنگل برای کیست؟گفت و گو
صفحه 90 درس دوازدهم جنگل برای کیست؟پرسش متن،جمع آوری اطلاعات
صفحه 92 درس دوازدهم جنگل برای کیست؟گفت و گو و جمع آوری اطلاعات
صفحه 94 درس سیزدهم سالم بمانیم!گفت و گو و جمع آوری اطلّاعات
صفحه 95 درس سیزدهم سالم بمانیم!فکرکنید و پرسش متن
صفحه 97 درس سیزدهم سالم بمانیم!گفت و گو
صفحه 99 درس سیزدهم سالم بمانیم!کاوشگری
صفحه 100 درس سیزدهم سالم بمانیم!گفت و گو
صفحه 102 درس چهاردهم از گذشته تا آینده پرسش متن و علم و زندگی
صفحه 103 درس چهاردهم از گذشته تا آینده پرسش متن و گفت و گو

 

حتما ببینید

فهرست متن دار فارسی هفتم

صفحه 14 فصل اول درس اول صفحه 16 فصل اول درس اول صفحه 21 فصل …

error: Content is protected !!