فهرست متن دار علوم هشتم

صفحه 2 درس اول خود را بیازمایید و پرسش متن
صفحه 3 درس اول فعالیت
صفحه 4 درس اول فکرکنید و فعالیت
صفحه 5 درس اول خود رابیازمایید،رسش متن،فعالیت
صفحه 7 درس اول اطلاعات جمع آوری کنید
صفحه 8 درس اول گفت و گو کنید و فکرکنید
صفحه 10 درس دوم گفت و گو کنید
صفحه 11 درس دوم آزمایش کنید و فکرکنید
صفحه 13 درس دوم آزمایش کنید
صفحه 14 درس دوم آزمایش کنید
صفحه 15 درس دوم فکرکنید
صفحه 16 درس دوم جمع آوری اطلاعات،فعالیت
صفحه 17 درس دوم فعالیت و آزمایش کنید و پرسش متن
صفحه 18 درس دوم پرسش متن و آزمایش کنید
صفحه 19 درس دوم آزمایش کنید و فکرکنید
صفحه 20 درس دوم پرسش متن،آزمایش کنید،فعالیت 
صفحه 22 درس سوم گفت وگو کنید،فعالیت
صفحه 23 درس سوم خود را بیازمایید
صفحه 24 درس سوم گفت و گو کنید و فعالیت
خام
صفحه 25 درس سوم فکرکنید
صفحه 26 درس سوم خود را بیازمایید
صفحه 27 درس سوم فکرکنید
صفحه 29 درس چهارم فعالیت
صفحه 30 درس چهارم جمع آوری اطلاعات
صفحه 31 درس چهارم
صفحه 33 درس چهارم جمع آوری اطلاعات
صفحه 36 درس پنجم فعالیت و پرسش متن
صفحه 38 درس پنجم فعالیت
صفحه 39 درس پنجم گفت و گو کنید
صفحه 40 درس پنجم گفت و گو کنید
صفحه 42 درس پنجم جمع آوری اطلاعات و آزمایش کنید
صفحه 43 درس پنجم گفت و گو کنید
صفحه 44 درس پنجم اطلاعات جمع آوری کنید
صفحه 45 درس پنجم فعالیت
صفحه 46 درس پنجم تحقیق و پژوهش
صفحه 48 درس ششم اطلاعات جمع آوری کنید
صفحه 49 درس ششم اطلاعات جمع آوری کنید
صفحه 51 درس ششم پرسش متن و گفت و گو کنید
خام
صفحه 54 درس ششم فکرکنید
صفحه 56 درس هفتم فعالیت
صفحه 58 درس هفتم گفت و  گو کنید
صفحه 59 درس هفتم آزمایش کنید
صفحه 60 درس هفتم پرسش متن
صفحه 61 درس هفتم فعالیت
صفحه 62 درس هفتم فکرکنید و اطلاعات جمع آوری کنید
صفحه 63 درس هفتم فعالیت
صفحه 64 درس هفتم گفت و گو کنید و فعالیت
صفحه 65 درس هشتم پرسش متن
صفحه 66 درس هشتم فعالیت و گفت و گو کنید
صفحه 67 درس هشتم فعالیت
صفحه 68 درس هشتم گفت و گو کنید
صفحه 69 درس هشتم فعالیت
صفحه 70 درس هشتم پرسش متن
صفحه 71 درس هشتم گفت و گو کنید و فعالیت
صفحه 72 درس هشتم فعالیت
صفحه 73 درس هشتم فعالیت
صفحه 74 درس هشتم فعالیت
خام
صفحه 75 درس هشتم جمع آوری اطلاعات،گفت و گو کنید،فعالیت
صفحه 77 درس نهم فعالیت و آزمایش کنید
صفحه 78 درس نهم آزمایش کنید
صفحه 79 درس نهم آزمایش کنید
صفحه 80 درس نهم گفت و گو کنید،خود را بیازمایید
صفحه 81 درس نهم آزمایش کنید
صفحه 82 درس نهم فعالیت
صفحه 83 درس نهم جمع آوری اطلاعات،پرسش متن
صفحه 84 درس نهم آزمایش کنید 
صفحه 85 درس نهم اطلاعات جمع آوری کنید
صفحه 88 درس نهم خود را بیازمایید و فعالیت
صفحه 90 درس دهم فعالیت
صفحه 91 درس دهم فعالیت
صفحه 92 درس دهم فعالیت
صفحه 93 درس دهم آزمایش کنید
صفحه 94 درس دهم فعالیت
صفحه 95 درس دهم پرسش متن و آزمایش کنید
صفحه 96 درس دهم آزمایش کنید و پرسش متن و فعالیت
صفحه 98 درس یازدهم گفت و گو کنید
خام
صفحه 99 درس یازدهم جمع آوری اطلاعات
صفحه 101 درس یازدهم جمع آوری اطلاعات
صفحه 102 درس یازدهم جمع آوری اطلاعات
صفحه 103 درس یازدهم اطلاعات جمع آوری کنید
صفحه 105 درس دوازدهم فکرکنید 
صفحه 106 درس دوازدهم جمع آوری اطلاعات و فکرکنید
صفحه 107 درس دوازدهم فعالیت
صفحه 108 درس دوازدهم پرسش متن و فکرکنید
صفحه 111 درس دوازدهم فکرکنید
صفحه 112 درس دوازدهم فکرکنید و جمع آوری اطلاعات
صفحه 114 درس سیزدهم پرسش متن
صفحه 115 درس سیزدهم فکرکنید
صفحه 116 درس سیزدهم فعالیت
صفحه 117 درس سیزدهم پرسش متن و فکرکنید
صفحه 118 درس سیزدهم فعالیت
صفحه 119 درس سیزدهم گفت و گو کنید
صفحه 120 درس سیزدهم فکرکنید
صفحه 124 درس چهاردهم فعالیت
صفحه 125 درس چهاردهم فعالیت
خام
صفحه 126 درس چهاردهم فکرکنید
صفحه 127 درس چهاردهم فکرکنید و فعالیت
صفحه 128 درس چهاردهم فعالیت
صفحه 129 درس چهاردهم آزمایش کنید
صفحه 130 درس چهاردهم خود را بیازمایید
صفحه 131 درس چهاردهم فعالیت
صفحه 134 درس چهاردهم آزمایش کنید و فعالیت
صفحه 135 درس چهاردهم فکرکنید
صفحه 137 درس پانزدهم آزمایش کنید
صفحه 138 درس پانزدهم خود را بیازمایید و فعالیت
صفحه 139 درس پانزدهم آزمایش کنید،خود را بیازمایید،فعالیت
صفحه 140 درس پانزدهم فکرکنید
صفحه 142 درس پانزدهم فکر کنید
صفحه 143 درس پانزدهم خود را بیازمایید و فعالیت

حتما ببینید

فهرست متن دار فارسی هشتم

صفحه 14 فصل اول درس اول صفحه 15 فصل اول درس اول صفحه 20 فصل …

error: Content is protected !!