فهرست متن دار علوم چهارم

 

صفحه 3 درس 1 زنگ علوم پیش بینی کنید
صفحه 4 درس 1 زنگ علوم پیش بینی کنید
صفحه 6 درس 2 مخلوط ها در زندگی فعالیت
صفحه 7 درس 2 مخلوط ها در زندگی گفت و گو
صفحه 8 درس 2 مخلوط ها در زندگی فکر کنید و فعالیت 
صفحه 9 درس 2 مخلوط ها در زندگی فکر کنید
صفحه 10 درس 2 مخلوط ها در زندگی فعالیت
صفحه 11 درس 2 مخلوط ها در زندگی فعالیت
صفحه 12 درس 2 مخلوط ها در زندگی فکر کنید
صفحه 13 درس 2 مخلوط ها در زندگی گفت و گو و جمع آوری اطلاعات
صفحه 16 درس 3 انرژی نیاز هر روز ما گفت و گو
صفحه 18 درس 3 انرژی نیاز هر روز ما فعالیت 
صفحه 19 درس 3 انرژی نیاز هر روز ما فکر کنید و فعالیت
صفحه 21 درس 3  انرژی نیاز هر روز ما فعالیت
صفحه 22 درس 3 انرژی نیاز هر روز ما فکر کنید و فعالیت
صفحه 23 درس 3 انرژی نیاز هر روز ما فکر کنید
صفحه 24 درس 3 انرژی نیاز هر روز ما فعالیت و فکر کنید
صفحه 28 درس 4 انرژی الکتریکی گفت و گو
صفحه 29 درس 4 انرژی الکتریکی فعالیت
خام
صفحه 30 درس 4 انرژی الکتریکی فعالیت
صفحه 31 درس 4 انرژی الکتریکی فعالیت
صفحه 32 درس 4 انرژی الکتریکی فکر کنید
صفحه 33 درس 4 انرژی الکتریکی فعالیت
صفحه 34 درس 4 انرژی الکتریکی فکر کنید
صفحه 38 درس پنجم گرما و مادّه فعالیت
صفحه 40 درس پنجم گرما و مادّه فعالیت
صفحه 41 درس پنجم گرما و مادّه فعالیت
صفحه 42 درس پنجم گرما و مادّه گفت و گو و فعالیت
صفحه 44 درس پنجم گرما و مادّه فکرکنید
صفحه 45 درس پنجم گرما و مادّه فعالیت و فکر کنید
صفحه 46 درس پنجم گرما و مادّه جمع آوری اطلاعات
صفحه 49 درس ششم سنگ ها فعالیت
صفحه 50 درس ششم سنگ ها گفت و گو کنید
صفحه 51 درس ششم سنگ ها فکرکنید و فعالیت
صفحه 52 درس ششم سنگ ها فعالیت
صفحه 54 درس ششم سنگ ها فعالیت
صفحه 55 درس ششم سنگ ها فعالیت
صفحه 56 درس ششم سنگ ها جمع آوری اطلاعات
خام
صفحه 57 درس ششم سنگ ها جمع آوری اطلاعات
صفحه 60 درس هفتم آهن ربا در زندگی فعالیت
صفحه 61 درس هفتم آهن ربا در زندگی جمع آوری اطلاعات و فعالیت
صفحه 62 درس هفتم آهن ربا در زندگی فعالیت
صفحه 63 درس هفتم آهن ربا در زندگی فعالیت
صفحه 64 درس هفتم آهن ربا در زندگی فعالیت
صفحه 65 درس هفتم آهن ربا در زندگی فعالیت
صفحه 66 درس هفتم آهن ربا در زندگی گفت و گو کنید
صفحه 69 درس هشتم آسمان در شب فعالیت
صفحه 72 درس هشتم آسمان در شب فکر کنید و گفت و گو
صفحه 73 درس هشتم آسمان در شب فعالیت
صفحه 74 درس هشتم آسمان در شب فکرکنید
صفحه 75 درس هشتم آسمان در شب فعالیت
صفحه 78 درس نهم بدن ما(1)فعالیت
صفحه 80 درس نهم بدن ما(1)گفت و گو و فکر کنید
صفحه 81 درس نهم بدن ما(1)گفت و گو
صفحه 85 درس دهم بدن من (2)فعالیت و گفت و گو
صفحه 86 درس دهم بدن من (2)گفت و گو و جمع آوری اطلاعات
صفحه 87 درس دهم بدن من (2)فعالیت
خام
صفحه 88 درس دهم بدن من (2)گفت و گو
صفحه 89 درس دهم بدن من (2)فعالیت و فکر کنید
صفحه 90 درس دهم بدن من (2)گفت و گو
صفحه 91 درس دهم بدن من (2)گفت و گو
صفحه 94 درس یازدهم بی مهره ها فعالیت
صفحه 95 درس یازدهم بی مهره ها فکرکنید
صفحه 96 درس یازدهم بی مهره ها گفت و گو
صفحه 99 درس یازدهم بی مهره ها جمع آوری اطلاعات
صفحه 100 درس یازدهم بی مهره ها گفت و گو و جمع آوری اطلاعات
صفحه 102 درس یازدهم بی مهره ها جمع آوری اطلاعات
صفحه 105 درس دوازدهم گوناگونی گیاهان فعالیت
صفحه 107 درس دوازدهم گوناگونی گیاهان فکر کنید
صفحه 108 درس دوازدهم گوناگونی گیاهان گفت و گو
صفحه 109 درس دوازدهم گوناگونی گیاهان فعالیت و گفت و گو
صفحه 110 درس دوازدهم گوناگونی گیاهان جمع آوری اطلاعات
صفحه 113 درس سیزدهم زیستگاه فعالیت و جمع آوری اطلاعات
صفحه 114 درس سیزدهم زیستگاه
صفحه 115 درس سیزدهم زیستگاه فکرکنید و فعالیت
صفحه 116 درس سیزدهم زیستگاه فکرکنید و فعالیت
خام
صفحه 118 درس سیزدهم زیستگاه گفت و گو و فکر کنید

 

حتما ببینید

فهرست متن دار فارسی هشتم

صفحه 14 فصل اول درس اول صفحه 15 فصل اول درس اول صفحه 20 فصل …

error: Content is protected !!