فهرست متن دار هدیه های آسمان ششم

صفحه 10 درس اول هم‌خوانی کنیم
صفحه 11 درس اول تدبر کنیم
صفحه 12 درس اول ایستگاه فکر
صفحه 13 درس اول ایستگاه فکر
صفحه 17 درس دوم برایم بگو و تدبّر کنیم
صفحه 18 درس دوم تدبّر کنیم و گفت و گو کنید
صفحه 19 درس دوم ایستگاه فکر و تحقیق کنید
صفحه 23 درس سوم برایم بگو و بگرد و پیدا کن
صفحه 24 درس سوم کامل کنید
صفحه 25 درس سوم ایستگاه فکر و بررسی کنید
صفحه 26 درس سوم گفت و گو و تحقیق کنید
صفحه 28 درس چهارم برایم بگو
صفحه 29 درس چهارم تدبّر کنیم و بررسی کنید
صفحه 30 درس چهارم گفت و گو کنیم و ایستگاه فکر
صفحه 33 درس پنجم تدبّر کنیم
صفحه 34 درس پنجم کامل کنید و بگرد و پیدا کن
صفحه 35 درس پنجم بررسی کنید
صفحه 36 درس پنجم ایستگاه فکر تحقیق کنید باخانواده
صفحه 38 درس ششم ایستگاه فکر
خام
صفحه 40 درس ششم گفت و گو کنید،ببین و بگو،تدبّر کنیم
صفحه 41 درس ششم تدبّر کنیم و کامل کنید
صفحه 42 درس ششم بررسی،تحقیق کنید،ایستگاه خلاقیت
صفحه 47 درس هفتم کامل کنید
صفحه 48 درس هفتم کامل کنید
صفحه 49 درس هفتم گفت و گو کنید و باخانواده
صفحه 51 درس هشتم یک پرسش
صفحه 52 درس هشتم گفت و گو و بررسی کنید
صفحه 53 درس هشتم ببین و بگو و باخانواده
صفحه 56 درس نهم برایم بگو 
صفحه 57 درس نهم ببین و بگو،ایستگاه فکر،بررسی کنید
صفحه 58 درس نهم هم‌خوانی کنیم
صفحه 59 درس نهم تدبّر کنیم و گفت و گو کنید
صفحه 61 درس نهم برایم بگو 
صفحه 63 درس دهم تدبّر کنیم
صفحه 65 درس دهم گفت و گو کنید،با خانواده
صفحه 67 درس دهم برایم بگو
صفحه 68 درس یازدهم گفت و گو کنید
صفحه 69 درس یازدهم بررسی و کامل کنید
خام
صفحه 70 درس یازدهم ایستگاه فکر،بگرد و پیدا کن
صفحه 71 درس یازدهم تدبّر کنیم،تحقیق کنید
صفحه 75 درس دوازدهم برایم بگو،ایستگاه فکر
صفحه 76 درس دوازدهم کامل کنید و بررسی کنید
صفحه 78 درس دوازدهم گفت و گو و تحقیق کنید
صفحه 81 درس سیزدهم برایم بگو
صفحه 82 درس سیزدهم گفت و گو کنید،ایستگاه فکر
صفحه 83 درس سیزدهم ایستگاه خلاقیت
صفحه 87 درس چهاردهم برایم بگو و ایستگاه فکر
صفحه 88 درس چهاردهم کامل کنید،ایستگاه خلاقیت
صفحه 89 درس چهاردهم بررسی و گفت و گو و تحقیق کنید
صفحه 94 درس پانزدهم برایم بگو،گفت و گو کنید،ایستگاه فکر
صفحه 95 درس پانزدهم بررسی کنید و بگرد و پیدا کن
صفحه 96 درس پانزدهم ببین و بگو
صفحه 97 درس پانزدهم کامل کنید،ایستگاه خلاقیت،تحقیق کنید
صفحه 100 درس شانزدهم ایستگاه فکر
صفحه 103 درس شانزدهم برایم بگو و بررسی کنید
صفحه 104 درس شانزدهم بگرد و پیدا کن
صفحه 105 درس شانزدهم کامل گفت وگو و دعا کنید
خام
صفحه 107 درس هفدهم برایم بگو
صفحه 110 درس هفدهم بررسی کنید
صفحه 111 درس هفدهم بررسی کنید
صفحه 112 درس هفدهم ایستگاه فکر

 

حتما ببینید

فهرست متن دار فارسی هفتم

صفحه 14 فصل اول درس اول صفحه 16 فصل اول درس اول صفحه 21 فصل …

error: Content is protected !!