جواب تمرین علوم نهم|درس چهارم:حرکت چیست؟|فعالیت و خود را بیازمایید صفحه 42

فعالیت صفحه 42

تندی متوسط خودتان را هنگام رفتن از خانه به مدرسه حساب كنید. اگر با پای پیاده این فاصله را طی می كنید تعداد قدم های خود را از خانه تا مدرسه بشمارید. طول هر قدم را حدود 0.4  بگیرید. اگر با خودرو این فاصله را می پیمایید مسافت طی شده را از روی كیلومتر شمار خودرو بخوانید. در هر دو حالت زمان طی مسافت را به كمک ساعت یا زمان سنج اندازه بگیرید.

(جواب این سوال برای هرکسی فرق دارد)

 

خود را بیازمایید صفحه 42

1-رکورد جهانی دوی 100 متر مردان ، 9.58 ثانیه و در اختیار اوسین بولت دوندهٔ جامائیکایی است که در سال 2009   به نام خود ثبت کرده است. تندی متوسط این قهرمان جهانی را حساب کنید. مفهوم فیزیکی عدد به دست آمده را توضیح دهید.

10.4=9.58÷100

این عدد یعنی دونده درهر ثانیه 10.4 متر دویده است.

4- تندی متوسط هر یک از متحرک ها را با توجه به داده های جدول زیر حساب کنید.

متحرک مسافت طی شده زمان صرف شده تندی متوسط (m/s) تندی متوسط  (km/h)
دونده 1000m 150s 6.6=150÷1000 24
خودروی مسابقه 1000m 10s 100=10÷1000 360
هواپیمای مسافر بری 1000m 4s 250=4÷1000 900
صوت 1000m 3s 333.3=3÷1000 1198.8
شاتل فضایی 1000m 0.1s 10000=0.1÷1000 36000

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!