جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس دوم:My Week

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس دوم:My Week

Reading صفحه 8،9 و 10

1-کلاس های فوق برنامۀ زبان انگلیسی مدرسه تان، در روزهای فرد برگزار خواهد شد، آن روزها را در جدول زیر مشخص کنید.

(جواب سوال برای هر دانش آموز متفاوت است و فقط برای نمونه جدول زیر را پرکرده ایم)

Your Days Days of the Week
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

2- فرض کنید عضو تیم ورزشی ای هستید که مربی آن خارجی است و از زبان انگلیسی استفاده میکند. او میخواهد برای برنامه ریزیهای خود از طریق جدول زیر با برنامة شما بیشتر آشنا شود. کارهایی را که در طول هفته انجام میدهید علامت بزنید.

(جواب سوال برای هر دانش آموز متفاوت است و فقط برای نمونه جدول زیر را پرکرده ایم)

On the Weekend On Weekdays
Go to school
Stay home and relax
Go shopping
Go to the gym
Watch TV
Study your lessons

3- یکی از دوستانتان که به زبان انگلیسی آشنایی ندارد از شما درخواست کرده تا
عبارات زیر را برایش به فارسی برگردانید.

دعای صبح 1.morning prayers
روزنامه بعد از ظهر 2.afternoon paper
کلاس عصر 3.evening class
شیفت شب 4.night shift
آخر هفته ی خوبی داشته باشید! 5.Have a good weekend!

4- دبیر زبانتان کاربرگ زیر را به شما داده تا انجام دهید.

(جواب سوال برای هر دانش آموز متفاوت است و فقط برای نمونه جدول زیر را پرکرده ایم)

علاقه مند هستید هفته خود را با چه کارهایی بگذرانید؟ زمان آن را مشخص کنید.
Go shopping Visit your relatives Play sports Watch TV Go to school Days of the Week
p.m. a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m. a.m.
18:30-19:30 17:00-18:30 15:30-16:30 15:00-15:30 7:30-14:00 Saturday
15:30-16:30 15:00-15:30 7:30-14:00 Sunday
18:30-19:30 17:00-18:30 15:30-16:30 15:00-15:30 7:30-14:00 Monday
15:30-16:30 15:00-15:30 7:30-14:00 Tuesday
18:30-19:30 17:00-18:30 15:30-16:30 15:00-15:30 7:30-14:00 Wednesday
20:00-20:30 16:30-18:30 14:30-16:00 11:30-12:30 Thursday
20:00-20:30 16:30-18:30 14:00-16:00 11:30-12:30 Friday

Writing صفحه 10 و 11

5- در کلاس زبان از شما خواسته شده که نام روزهای مربوط به مناسبت های زیر
در سال جاری را با استفاده از تقویم به زبان انگلیسی بنویسید. شما هم یک مناسبت اضافه کنید.

جدول زیر برای سال 1400 نوشته شده است.

Sunday 0.Farvardin 1
Sunday 1.Teacher’s Day
Friday 2.Bahman 22
3.Your Birthday
Friday 4.Mehr 1
Saturday 5.English class at school
Sunday 6.Mother’s Day

6- یکی از بستگانتان در انجام تکالیف خود به کمک شما نیاز دارد و از شما خواسته
عبارتهای زیر را به زبان انگلیسی برگردانید.

  • به مدرسه رفتن : go to school
  • در خانه ماندن:  stay at home
  • به خرید رفتن : go shopping
  • به کتابخانه رفتن :  go to library
  • به سالن ورزشی رفتن: go to  gym

7- او از شما خواسته تا این عبارت ها را نیز به زبان انگلیسی برگردانید.

  • هر بعد از ظهر : every afternoon
  • شنبه ها صبح :  saturday mornings
  • آخر هفته:  weekend
  • چهارشنبه غروب : wednesday evening
  • در روز های هفته : on weekdays

8- اگر قرار باشد کارهای ایام هفته تان را به زبان انگلیسی بنویسید از چه جملاتی
استفاده میکنید؟ یک نمونه ارائه شده است.

1. I go to gym every afternoon.
2. I study my lessons in the evening .
3. I go hiking on Friday mornings.
4. I play violin every weekend.
5. I visit my relatives on Wednesday afternoons.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 4

error: Content is protected !!