پایه نهم

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس اول:Personality

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس اول:Personality 1-گزینۀ صحیح را انتخاب کنید. •Choose the correct forms (جواب درست به بولد شده و به رنگ قرمز نشان داده شده است) 1. Kate isn’t/aren’t funny. 2. There is/are a car in the street. 3. There is/are fifteen benches in the class. 4. …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب درست بولد و قرمز شده است) 1. My brother and I am/is/are checking the website. 2. The tourist am/is/are buying gifts. 3. The officer am/is/are checking the passports. 4. John and his wife am/is/are staying …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس سوم:Festivals and Ceremonis

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس سوم:Festivals and ceremonies ۱-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (پاسخ درست بولد شده و به رنگ قرمز نوشته شده است) 1. Jane is a teacher. She teach/teaches French. 2. Emily doesn’t set/sets the dinner table every night. 3. I read/reads Molavi’s poems in my free …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس چهارم:Services

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس چهارم:Services 1- گزینۀ صحیح را انتخاب کنید. (جواب درست بولد و قرمز شده است) 1. A: Who /Why /Where do the children play football?     B: They play outside. 2. A: How /Who /Why does she take the bus?     B: Because …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس پنجم:Media

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس پنجم:Media 1-جاهای خالی را با زمان «گذشته» افعال پر کنید. This Mehr my mother and I attended (attend) International Children Film Festival in Isfahan. This is a festival for children‛s movies. We watched (watch) many interesting movies there. One movie (be) was about an …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس ششم:Health and Injuries

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس ششم:Health and Injuries 1-پاسخ صحیح را انتخاب کنید. 1. What happened to Amir? □He breaks his leg. √He broke his leg. 2.Did you cut your finger yesterday? √Yes, I did. □Yes, I do. 3.What happened to Samira’s eyes? √She hurt them □She hurt it. …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس اول: زمین، مهد زیبای انسان‌ها/فعالیت صفحه 4

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 4 1- الف) پرس و جو کنید که آیا تاکنون در اکتشافات فضایی، اثری از حیات در نقاط دیگر فضا یافت شده است؟ این سوال همواره ذهن دانشمندان و مکتشفان را به خود مشغول کرده و از آن‌جا که مواد شیمیایی در همه جا پراکنده …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!