جواب تمرین علوم نهم|درس چهارم:حرکت چیست؟|فعالیت و فکرکنید و خود را بیازمایید صفحه 41

حل تمرین علوم نهم|درس چهارم:حرکت چیست؟

فعالیت صفحه 41

مسافت و جابه جایی هر دو از جنس طول اند و برحسب متر(m) اندازه گیری می شوند، ولی می توانیم آنها را برحسب واحدهای بزر گتر یا کوچک تر طول نیز بیان کنیم.

الف)مسافت طی شده در شکل 3 را برحسب متر و کیلومتر (km)  بیان کنید.

200+323+300+73+320+202=1418 متر

1.418 کیلومتر

1 کیلومتر و 418 متر

ب)با توجه به مقیاس داده شده روی شکل، جابه جایی دانش آموز را به کمک خط کش به دست آورید.

870 متر

 

فکرکنید صفحه 41

یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازهٔ بردار جابه جایی اش یکسان باشد؟

اگر تغییر جهت نداشته باشد و روی خط راست حرکت کند آن گاه جابجایی با مسافت برابر است

[

خود را بیازمایید صفحه 41

شکل روبه رو مسیر پیموده شده توسط یک دونده را نشان می دهد. مسافت و بردار جا به جایی دونده را روی شکل مشخص کنید.

 

تصویر دو دونده که در آن مسافت و  جابجایی مشخص شده است.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!