جواب تمرین قرآن هفتم|درس پنجم|آموزش مفاهیم صفحه54

جلسه دوم از درس پنجم

آموزش مفاهیم صفحه54

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

بندگان،افراد با تقوا،چشمه ها،بهشت ها،کیفر

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

عباد

متقین

جنات

عیون

عذاب

الیم

بندگان،جمع عبد

افراد با تقوا

بهشت ها،جمع جنة

چشمه ها،جمع عین

عذاب،کیفر

دردناک

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-ان عبادی: قطعا بندگانم

2-ان المتقین: قطعا افراد باتقوا

3-فی جنت و عیون: در بهشت ها و چشمه ها

4-العذاب الالیم: عذابی دردناک

فعالیت سوم

جدول زیر را مانند نمونه،کامل کنید.

مفرد معنا جمع معنا
جنة هشت،باغ جنات بهشت ها،باغ ها
ءایة نشانه،آیه ءایات نشانه ها،آیه ها
ثمرة میوه ثمرات میوه ها
مؤمنة زن مؤمن مؤمنات زن های مؤمن

نتیجه می گیریم:معمولا کلماتی که آخر آنها «ة» است،پس از حذف «ة» و اضافه کردن«ات» جمع بسته می شوند. 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!