جواب تمرین قرآن هفتم|درس چهارم|آموزش مفاهیم صفحه46

جلسه دوم از درس چهارم

آموزش مفاهیم صفحه46

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دلها،سخت،تاریکی ها،بی ایمان

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

قلوب

ظلمات

کافر

اذن

صراط

عزیز

ویل

شدید

 

قلب ها،دل ها

تاریکی ها

کافر،بی ایمان

اجازه

راه

عزتمند،شکست ناپذیر

وای بر

سخت

 

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-کتب انزلناه: کتابی که آن را نازل کردیم

2-الیک: به سوی تو

3-من الظلمات: از تاریکی ها

4-الی النور: به سوی روشنایی

5-ویل للکافرین: وای بر کافران

6-من عذاب شدید: از عذابی سخت

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!