جواب تمرین قرآن هفتم|درس چهارم|صفحه43

صفحه43

فعالیت سوم

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و ترجمه کنید.

صادق:راستگو+ین=صادقین:راستگویان

محسن:نیکوکار+ین=محسنین:نیکوکاران

مومن:مومن+ین=مومنین:مومنان

عالم:دانشمند+ین=عالمین:دانشمندان

کافر:بی ایمان،کافر+ین=کافرین:کافران

فعالیت چهارم

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و ترجمه کنید.

خالق:آفریننده+ون=خالقون:آفرینندگان

مسلم:مسلمان+ون=مسلمون:مسلمانان

مهاجر:کوچ کننده/مهاجر+ون=مهاجرون:کوچ کنندگان/مهاجران

ظالم:ستمگر/ظالم+ون=ظالمون:ستمگران/ظالمان

کافر:کافر/بی ایمان+ون=کافرون:بی ایمانان/کافران

این قاعدهٔ ساده و پرکاربرد را با استفاده از دو فعالیت فوق کامل کرده و به خاطر بسپارید. 

هرگاه به آخر کلمه ای « ین یا ون »اضافه شود، آن کلمه به صورت جمع معنا می شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!