جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیستم: ایران و منطقه جنوب غربی آسیا/فعالیت صفحه 133

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 133

5- کاربرگه شماره (14) محاسبه مقیاس را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره (14)

محاسبه مقیاس

1- مقیاس عددی نقشه را بخوانید و معنی آن را بنویسید. سپس محاسبه کنید هر سانتی متر روی نقشه معادل چند کیلومتر روی زمین است؟

هر یک سانتی متر روی نقشه برابر 45 کیلومتر روی زمین است.

2- در صورتی که یک کشتی از بندر لنگه به ابوظبی برود، مسافران در سمت چپ خود کدام جزیره ها را مشاهده می‌کنند؟ با توجه به این دو بندر چند کیلومتر است؟ مقیاس نقشه ،فاصله محاسبه کنید.

فاصله همان دو نقطه روی زمین ÷ فاصله دو نقطه روی نقشه = مقیاس

5 در 4500000 ضرب می شود مساوی با 22500000

 

 

2250 کیلومتر

3- اگر فردی از شهر لر در ایران به بندر چارک سفر کند چند کیلومتر طی می کند؟ محاسبه کنید.

4500000 در 2 و نیم ضرب می شود مساوی با 11250000

 

 

11250 کیلومتر

عکس:

مسئله

1- اگر فاصله دو روستا روی نقشه ای 10 سانتی متر باشد، در صورتی که مقیاس نقشه 1 روی 250000 باشد، فاصله این دو روستا روی زمین، چقدر است؟

2- فاصله شهری تا ساحل دریا، روی زمین 60 کیلومتر و روی نقشه 5 سانتی متر است. مقیاس این نقشه را به دست آورید.

 

جواب سوال یک

تناسب می بندیم، 250000 در 10 ضرب می شود مساوی با 2500000

 

 

2500 کیلومتر

جواب سوال دو

5 تقسیم بر 6000000 می شود مساوی با 1 روی 1200000

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!