فهرست متن دار علوم پنجم

صفحه 3 درس اول زنگ علوم
صفحه 5 درس اول زنگ علوم کاوشگری
صفحه 6 درس اول زنگ علوم ادامه ی کاوشگری و فکر کنید
صفحه 9 درس دوم مادّه تغییر می کند!کاوشگری
صفحه 10 درس دوم مادّه تغییر می کند! فکرکنید و فعالیت
صفحه 11 درس دوم مادّه تغییر می کند!فعالیت
صفحه 12 درس دوم مادّه تغییر می کند!فکرکنید و فعالیت
صفحه 13 درس دوم مادّه تغییر می کند!فعالیت و گفت و گو
صفحه 14 درس دوم مادّه تغییر می کند!جمع آوری اطلاعات و گفت و گو
صفحه 15 درس دوم مادّه تغییر می کند!جمع آوری اطلاعات
صفحه 16 درس دوم مادّه تغییر می کند!گفت و گو و فعالیت
صفحه 18 درس سوم رنگین کمان فعالیت
صفحه 20 درس سوم رنگین کمان فعالیت
صفحه 21 درس سوم رنگین کمان کاوشگری و فعالیت
صفحه 22 درس سوم رنگین کمان فعالیت
صفحه 23 درس سوم رنگین کمان کاوشگری و جمع آوری اطلاعات
صفحه 27 درس چهارم برگی از تاریخ زمین کاوشگری
صفحه 29 درس چهارم برگی از تاریخ زمین فکرکنید و گفت و گو
صفحه 31 درس چهارم برگی از تاریخ زمین کاوشگری
خام
صفحه 32 درس چهارم برگی از تاریخ زمین گفت و گو
صفحه 33 درس چهارم برگی از تاریخ زمین گفت و گو و فکر کنید 
صفحه 34 درس چهارم برگی از تاریخ زمین فکرکنید و جمع آوری اطلاعات
صفحه 36 درس پنجم حرکت بدن!پرسش های متن
صفحه 37 درس پنجم حرکت بدن!کاوشگری و پرسش متن
صفحه 38 درس پنجم حرکت بدن!گفت و گو و فکر کنید
صفحه 39 درس پنجم حرکت بدن!فکرکنید و پرسش متن
صفحه 40 درس پنجم حرکت بدن!فکرکنید و گفت و گو
صفحه 41 درس پنجم حرکت بدن!پرسش متن
صفحه 42 درس پنجم حرکت بدن!جمع آوری اطلاعات و گفت و گو
صفحه 43 درس پنجم حرکت بدن! فکرکنید
صفحه 44 درس پنجم حرکت بدن!گفت و گو
صفحه 46 درس ششم چه خبر؟(1)فعالیت
صفحه 47 درس ششم چه خبر؟(1)گفت و گو و آزمایش کنید
صفحه 48 درس ششم چه خبر؟(1)پرسش متن
صفحه 49 درس ششم چه خبر؟(1)پرسش متن
صفحه 50 درس ششم چه خبر؟(1)جمع آوری اطلاعات و فعالیت
صفحه 51 درس ششم پرسش متن
صفحه 52 جمع آوری اطلاعات
خام
صفحه 54 درس هفتم چه خبر؟(2)پرسش متن و فعالیت
صفحه 55 درس هفتم چه خبر؟(2)گفت و گو
صفحه 57 درس هفتم چه خبر؟(2) آزمایش کنید و گفت و گو کنید
صفحه 58 درس هفتم چه خبر؟(2)پرسش متن و گفت و گو 
صفحه 59 درس هفتم چه خبر؟(2) پاسخ پرسش و گفت و گو
صفحه 61 درس هفتم چه خبر؟(2)کاوشگری
صفحه 62 درس هفتم چه خبر؟(2)فکرکنید و جمع آوری اطلاعات
صفحه 64 درس هشتم کار ها آسان می شود(1)پرسش متن و کاوشگری
صفحه 65 درس هشتم کار ها آسان می شود(1)کاوشگری
صفحه 66 درس هشتم کار ها آسان می شود(1)کاوشگری
صفحه 67 درس هشتم کار ها آسان می شود(1)گفت و گو و فعالیت
صفحه 68 درس هشتم کار ها آسان می شود(1)فعالیت
صفحه 70 درس نهم کارها آسان می شود(2)گفت و گو و پرسش متن
صفحه 71 درس نهم کارها آسان می شود(2)کاوشگری
صفحه 73 درس نهم کارها آسان می شود(2)پرسش متن و فکر کنید
صفحه 74 درس نهم کارها آسان می شود(2)مقایسه کنید
صفحه 75 درس نهم کارها آسان می شود(2)فکرکنید
صفحه 76 درس نهم کارها آسان می شود(2)پرسش متن و فعالیت
صفحه 77 درس نهم کارها آسان می شود(2)فعالیت
خام
صفحه 78 درس نهم کارها آسان می شود(2)فعالیت
صفحه 80 درس دهم خاک با ارزش فعالیت
صفحه 81 درس دهم خاک با ارزش کاوشگری
صفحه 83 درس دهم خاک با ارزش گفت و گو و فعالیت
صفحه 84 درس دهم خاک با ارزش فعالیت
صفحه 85 درس دهم خاک با ارزش فعالیت
صفحه 87 درس دهم خاک با ارزش گفت و گو و فعالیت
صفحه 88 درس دهم خاک با ارزش فکرکنید و جمع آوری اطلاعات
صفحه 92 درس یازدهم بکارید و بخورید!کاوشگری
صفحه 94 درس یازدهم بکارید و بخورید!جمع آوی اطلاعات
صفحه 95 درس یازدهم بکارید و بخورید!کاوشگری
صفحه 96 درس یازدهم بکارید و بخورید!فکرکنید
صفحه 97 درس یازدهم بکارید و بخورید!کاوشگری و فعالیت
صفحه 98 درس یازدهم بکارید و بخورید!فکرکنید
صفحه 101 درس دوازدهم از ریشه تا برگ کاوشگری
صفحه 102 درس دوازدهم از ریشه تا برگ فعّالیت و فکر کنید
صفحه 103 درس دوازدهم از ریشه تا برگ پرسش متن و فکر کنید
صفحه 104 درس دوازدهم از ریشه تا برگ فعالیت و فکر کنید

حتما ببینید

فهرست متن دار فارسی هفتم

صفحه 14 فصل اول درس اول صفحه 16 فصل اول درس اول صفحه 21 فصل …

error: Content is protected !!