فهرست متن دار علوم نهم

صفحه 2 درس اول مواد و نقش آن ها در زندگی جمع آوری اطلاعات
صفحه 3 درس اول مواد و نقش آن ها در زندگی خود را بیازمایید،آزمایش کنید،فکرکنید
صفحه 5 درس اول مواد و نقش آن ها در زندگی فکرکنید و گفت و گو کنید
صفحه 6 درس اول مواد و نقش آن ها در زندگی فکرکنید
صفحه 7 درس اول مواد و نقش آن ها در زندگی فعالیت
صفحه 8 درس اول مواد و نقش آن ها در زندگی گفت و گو کنید
صفحه 12 درس اول مواد و نقش آن ها در زندگی جمع آوری اطلاعات و گفت و گو
صفحه 15 درس دوم رفتار اتم ها با یکدیگر آزمایش کنید
صفحه 16 درس دوم رفتار اتم ها با یکدیگر آزمایش کنید
صفحه 17 درس دوم رفتار اتم ها با یکدیگر پرسش متن
صفحه 18 درس دوم رفتار اتم ها با یکدیگر فعالیت
صفحه 19 درس دوم رفتار اتم ها با یکدیگر خود را بیازمایید و فکرکنید
صفحه 21 درس دوم رفتار اتم ها با یکدیگر فعالیت
صفحه 22 درس دوم رفتار اتم ها با یکدیگر فکرکنید
صفحه 23 درس دوم رفتار اتم ها با یکدیگر خود را بیازمایید
صفحه 24 درس دوم رفتار اتم ها با یکدیگر خود را بیازمایید و فعالیت
صفحه 26 درس سوم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی گفت و گو کنید
صفحه 27 درس سوم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی گفت و گو کنید،فکرکنید
صفحه 28 درس سوم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی جمع آوری اطلاعات
خام
صفحه 29 درس سوم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی جمع آوری اطلاعات
صفحه 30 درس سوم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی خود رابیازمایید،جمع آوری اطلاعات
صفحه 31 درس سوم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی فکرکنید
صفحه 33 درس سوم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی فکرکنید
صفحه 34 درس سوم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی فکرکنید
صفحه 36 درس سوم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی فعالیت
صفحه 37 درس سوم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی جمع آوری اطلاعات،گفت و گو کنید
صفحه 41 درس چهارم حرکت چیست؟فعالیت و فکرکنید و خود را بیازمایید
صفحه 42 درس چهارم حرکت چیست؟فعالیت و خود را بیازمایید
صفحه 44 درس چهارم حرکت چیست؟ آزمایش کنید 
صفحه 45 درس چهارم حرکت چیست؟فکرکنید
صفحه 46 درس چهارم حرکت چیست؟خود را بیازمایید
صفحه 48 درس چهارم حرکت چیست؟خود را بیازمایید
صفحه 50 درس چهارم حرکت چیست؟خود را بیازمایید
صفحه 53 درس پنجم نیرو فعالیت
صفحه 54 درس پنجم نیرو خود را بیازمایید،آزمایش کنید
صفحه 56 درس پنجم نیروپرسش متن و گفت و گو کنید
صفحه 58 درس پنجم نیرو خود را بیازمایید
صفحه 59 درس پنجم نیرو گفت و گو کنید
خام
صفحه 60 درس پنجم نیرو خود را بیازمایید
صفحه 62 درس پنجم نیرو فعالیت و جمع آوری اطلاعات
صفحه 64 درس ششم زمین ساخت ورقه ای فعالیت
صفحه 65 درس ششم زمین ساخت ورقه ای خود رابیازمایید
صفحه 67 درس ششم زمین ساخت ورقه ای
صفحه 68 درس ششم زمین ساخت ورقه ای فعالیت
صفحه 69 درس ششم زمین ساخت ورقه ای فعالیت
صفحه 70 درس ششم زمین ساخت ورقه ای خود را بیازمایید و فکرکنید
صفحه 72 درس ششم زمین ساخت ورقه ای جمع آوری اطلاعات
صفحه 74 درس هفتم آثاری از گذشته زمین جمع آوری اطلاعات
صفحه 75 درس هفتم آثاری از گذشته زمین خود را بیازمایید و فکرکنید
صفحه 78 درس هفتم آثاری از گذشته زمین فکرکنید و جمع آوری اطلاعات
صفحه 81 درس هفتم آثاری از گذشته زمین فعالیت
صفحه 82 درس هفتم آثاری از گذشته زمین فکرکنید و گفت و کنید
صفحه 84 درس هشتم فشار و آثار آن خود را بیازمایید
صفحه 85 درس هشتم فشار و آثار آن فکرکنید 
صفحه 86 درس هشتم فشار و آثار آن فعالیت
صفحه 87 درس هشتم فشار و آثار آن آزمایش کنید
صفحه 88 درس هشتم فشار و آثار آن فکرکنید
خام
صفحه 89 درس هشتم فشار و آثار آن آزمایش کنید
صفحه 90 درس هشتم فشار و آثار آن فعالیت
صفحه 92 درس هشتم فشار و آثار آن آزمایش کنید و فکرکنید
صفحه 93 درس هشتم فشار و آثار آن فعالیت
صفحه 96 درس فصل نهم ماشین ها فکرکنید
صفحه 98 درس فصل نهم ماشین ها آزمایش کنید و خود را بیازمایید
صفحه 101 درس فصل نهم ماشین ها فعالیت
صفحه 102 درس فصل نهم ماشین ها فعالیت
صفحه 103 درس فصل نهم ماشین ها خود را بیازمایید و جمع آوری اطلاعات
صفحه 104 درس فصل نهم ماشین ها جمع آوری اطلاعات
صفحه 105 درس فصل نهم ماشین ها فکرکنید
صفحه 111 درس دهم نگاهی به فضا فکرکنید
صفحه 113 درس دهمنگاهی به فضا فعالیت
صفحه 114 درس دهم نگاهی به فضا جمع آوری اطلاعات
صفحه 115 درس دهم نگاهی به فضا فعالیت و فکرکنید
صفحه 116 درس دهم نگاهی به فضا فعالیت
صفحه 117 درس دهم نگاهی به فضا جمع آوری اطلاعات
صفحه 118 درس دهم نگاهی به فضا فکرکنید
صفحه 119 درس دهم نگاهی به فضا جمع آوری اطلاعات
خام
صفحه 123 درس یازدهم گوناگونی جانداران فعالیت و خود را بیازمایید
صفحه 125 درس یازدهم گوناگونی جانداران گفت و گو کنید
صفحه 126 درس یازدهم گوناگونی جانداران خودرابیازمایید،فعالیت،جمع آوری اطلاعات
صفحه 127 درس یازدهم گوناگونی جانداران پرسش متن و فعالیت
صفحه 128 درس یازدهم گوناگونی جانداران فعالیت
صفحه 129 درس یازدهم گوناگونی جانداران خود را بیازمایید و فعالیت
صفحه 130 درس یازدهم گوناگونی جانداران فکرکنید و فعالیت
صفحه 132 درس دوازدهم دنیای گیاهان فعالیت
صفحه 133 درس دوازدهم دنیای گیاهان آزمایش کنید
صفحه 134 درس دوازدهم دنیای گیاهان فعالیت
صفحه 136 درس دوازدهم دنیای گیاهان فعالیت
صفحه 137 درس دوازدهم دنیای گیاهان پرسش متن و خود را بیازمایید
صفحه 138 درس دوازدهم دنیای گیاهان آزمایش کنید
صفحه 139 درس دوازدهم دنیای گیاهان فکرکنید و فعالیت
صفحه 140 درس دوازدهم دنیای گیاهان فعالیت
صفحه 143 درس سیزدهم جانوران بی مهره فعالیت
صفحه 145 درس سیزدهم جانوران بی مهره جمع آوری اطلاعات
صفحه 146 درس سیزدهم جانوران بی مهره جمع آوری اطلاعات
صفحه 150 درس سیزدهم جانوران بی مهره جمع آوری اطلاعات
خام
صفحه 152 درس چهاردهم جانوران مهره دار گفت و گوکنید
صفحه 153 درس چهاردهم جانوران مهره دار جمع آوری اطلاعات
صفحه 154 درس چهاردهم جانوران مهره دار جمع آوری اطلاعات
صفحه 155 درس چهاردهم جانوران مهره دار گفت و گو کنید
صفحه 156 درس چهاردهم جانوران مهره دار جمع آوری اطلاعات
صفحه 157 درس چهاردهم جانوران مهره دار جمع آوری اطلاعات
صفحه 158 درس چهاردهم جانوران مهره دار فعالیت
صفحه 162 درس چهاردهم جانوران مهره دار جمع اوری اطلاعات
صفحه 165 درس پانزدهم باهم زیستن خود رابیازمایید و فکر کنید
صفحه 166 درس پانزدهم باهم زیستن گفت و گو کنید و فعالیت
صفحه 167 درس پانزدهم باهم زیستن خود را بیازمایید و فکرکنید
صفحه 168 درس پانزدهم باهم زیستن جمع اوری اطلاعات و فکرکنید
صفحه 171 درس پانزدهم باهم زیستن فعالیت
صفحه 172 درس پانزدهم باهم زیستن گفت و گو کنید و فعالیت
صفحه 173 درس پانزدهم باهم زیستن فعالیت

حتما ببینید

فهرست متن دار فارسی هفتم

صفحه 14 فصل اول درس اول صفحه 16 فصل اول درس اول صفحه 21 فصل …

error: Content is protected !!